Search

Sunday, April 26, 2015

Scope creep

Scope creep การเปลี่ยนแปลงหรือการขยายขอบเขตงานอย่างควบคุมไม่ได้

#PLTrans #SimplifiedEnglishByPLTrans

buyer persona


buyer persona : คุณลักษณะเฉพาะของผู้ซื้อ

#PLTrans #SimplifiedEnglishByPLTrans

Red Herring

red herring : 
บางอย่างที่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากจุดศูนย์กลางของประเด็น
คนที่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากประเด็นหลัก#PLTrans #SimplifiedEnglishByPLTrans

Friday, April 24, 2015

get something straight

get something straight
มีความเข้าใจอย่างกระจ่างในบางอย่าง

#PLTrans #SimplifiedEnglishByPLTrans

Sunday, March 1, 2015

walking distance

ระยะทางที่เดินได้

 This hotel is located within walking distance to the shopping center.

#‎PLTrans‬
‪#‎FrequentlyUsedWords‬ ‪#‎SimplifiedEnglishByPLTrans‬